Regulamin Sklepu Internetowego „Lulumoon”

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz  zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego na stronie https: www.lulumoon.pl, zwany dalej „Regulaminem”

2. Sklep internetowy „Lulumoon”, dostępny pod adresem www.lulumoon.pl, prowadzony jest przez firmę Lulumoon Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres siedziby: ul. Częstochowska 64/173, 93-121 Łódź ), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001078712,  posiadającą numer NIP: 7282880517 i REGON: 527322230.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https: www.lulumoon.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca/Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

5. Sklep „Lulumoon” specjalizuje się w sprzedaży kocyków dla dzieci.

6. Adres poczty elektronicznej: sklep@lulumoon.pl, numer telefonu: 693684565

7. Usługobiorca / Klient zobowiązany jest do:

- podawania przy rejestracji i zamówieniu w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych , jak również ich niezwłocznego aktualizowania.

- korzystania z usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy, Sklepu Internetowego i innych Usługobiorców/Klientów;

- korzystania z usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

 

§ 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.  Usługi są świadczone przez Usługodawcę nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2.  Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Usługobiorców:

- Konto Użytkownika;

- Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

3. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę:

- wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,

- kliknięciu pola „Zarejestruj”.

4. Po rejestracji Konta, Usługobiorca może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

5. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

7. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Usługobiorcą za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą lub zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.

8. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę/Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

9. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed jej rozwiązaniem.

 

§3 Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupów w Sklepie.

2. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej.

3. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lulumoon.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów.

4. Produkt – towar prezentowany w Sklepie, którego opis jest dostępny przy każdej prezentowanej pozycji.

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Lulumoon Sp. z o.o. a Klientem, za pośrednictwem Serwisu internetowego Sklepu.

6. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.

10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 

§4 Składanie zamówień

1. Zakupów może dokonywać osoba zarejestrowana w sklepie, lub osoba niezarejestrowana, która jednorazowo w formularzu zamówienia poda niezbędne do dostawy dane adresowe (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, e-mail). Rejestracja skraca i upraszcza formalności związane z zakupami.

2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Sklep spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane mailem wysyłanym przez Sklep do Klienta. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem pod adresem sklep@lulumoon.pl  Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon.

4. Przygotowanie wysyłki następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu (w przypadku zamówień płatnych poprzez iMoje)

5. Termin płatności wynosi 5 dni. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi płatność zamówienie zostanie anulowane.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku zamówienia towaru niedostępnego sklep skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku w magazynie produktu, który Klient chciałby dodać do zamówienia, ma on możliwość uzyskania informacji o jego dostępności podając swój adres email i dodając produkt do listy życzeń. Sklep wysyła do klienta wiadomość, na podany adres e-mail Klienta, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.

8. Do każdego zamówienia, w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z upoważnieniem sklepu internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.

9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu wysyłki. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt ze sklepem pod adresem sklep@lulumoon.pl

10. Czas realizacji zamówienia, od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy, to maksymalnie 5 dni roboczych, chyba, że informacja przy produkcie stanowi inaczej lub Klient zostanie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji emaliowo lub telefonicznie. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

11. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać przewidywany czas dostawy.

12. Zamówienia w Sklepie „Lulumoon” mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

13. Klient składający zamówienie poprzez Sklep internetowy dokonuje tego poprzez dodanie Produktu do koszyka, a następnie wypełnienie i zatwierdzenie formularza zamówienia.

14. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do złożenia zamówienia.

 

§5 Płatności

1.  Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2.  Ceny towarów nie uwzględniają kosztów przesyłki, które pokrywa Klient.

3. Dostępną formą płatności jest:

-  płatność on-line: wybierając system płatności iMoje obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz w następnym kroku metodę płatności:

a) BLIK

b) karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro

c) przelew natychmiastowy

 

§6 Dostawa

1.  Dostawa jest realizowana tylko i wyłącznie na terytorium Polski.

2.  Klient może wybrać jedną z następujących form dostawy zamówionych towarów: 

- Paczkomat 

- Kurier 

3. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 2-3 dni robocze, a maksymalnie 5 dni roboczych, chyba, że informacja przy produkcie stanowi inaczej. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do wysłania zamówionych towarów ze sklepu. W szczególnych wypadkach i zamówieniach indywidualnych czas ten może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy klienta indywidualnie.

4. W czasie odbioru należy zwrócić szczególną uwagę na stan paczki, czy nie jest uszkodzona w sposób mechaniczny, czy taśma klejąca na przesyłce nie była zrywana. Jeżeli występują uszkodzenia, które mogą być przyczyną zniszczenia zawartości należy w obecności kuriera otworzyć przesyłkę.

 

§7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Produktu.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Lulumoon Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, lub e-mailem). Gotowy formularz odstąpienia od umowy dostępny jest również na stronie www.lulumoon.pl.

 

§8 Reklamacje/ Zwroty

1. Lulumoon Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za wady towaru na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamację można zgłosić pisemnie lub elektronicznie na adres podany w §1 Regulaminu.

3. Lulumoon Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4. Zwrotowi bez zadawania pytań podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami.  Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Klient zwracając paczkę ponosi koszt odesłania paczki.

5. Zwracane lub reklamowane towary prosimy wysłać kurierem na adres:

 

Lulumoon Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 64/173
93-121 Łódź

6. Zwrot należności następuje przelewem na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży lub na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym, nie później niż 14 dni od momentu otrzymania zwracanych produktów oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

7. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

8. Jeżeli dostarczony produkt jest zgodny z Państwa zamówieniem, ale chcieliby Państwo wymienić go na inny prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą e-mail, bądź telefonicznie.

9. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

§9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz inne przepisy prawa polskiego.

2. Spory wynikające z realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego „Lulumoon” będą rozstrzygane przez sądy właściwe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

3. Lulumoon Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.